Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia Magisterskie

UP-logo

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Specjalności:

     • nauczycielska
     • przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe

 

Dzienne dwuletnie studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Kryteria przyjęć

Konkurs dyplomów (dla absolwentów filologii hiszpańskiej) i rozmowa kwalifikacyjna w języku hiszpańskim na poziomie B2+ na temat wylosowanego tekstu (dla absolwentów pozostałych kierunków).

Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie lub jednolite studia magisterskie z językiem kierunkowym hiszpańskim lub którzy przedstawią certyfikat potwierdzający wymagany poziom kompetencji językowych (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera – DELE, poziom B2; Diploma de Espanol: Nivel Intermedio lub (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera– DELE, poziom C1; Diploma de Espanol: Nivel Superior), są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują odpowiednio, 75% lub 100 % maksymalnej liczby punktów.

Ze względu na specyfikę studiów, obcokrajowcy, którzy kończyli szkołę średnią poza Polską i nie mają na świadectwie dojrzałości pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępują do egzaminu z języka polskiego na poziomie C1. Do dalszych etapów rekrutacji są dopuszczane osoby, które mają pozytywny wynik tego egzaminu.

Wymagane wykształcenie kandydata

Studia przewidziane dla:

 • absolwentów studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia, specjalność: język hiszpański oraz inne języki;
 • lub absolwentów dowolnych studiów licencjackich, inżynierskich czy jednolitych magisterskich, lub równorzędnych ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie B2+ (uwaga: w tym przypadku istnieje konieczność uzupełnienia treści metodologicznych – wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa, wstęp do teorii przekładu, historia i literatura hiszpańskiego obszaru językowego oraz współczesne kierunki badań literackich, językoznawczych i przekładoznawczych – w porozumieniu z prowadzącymi odpowiednie kursy).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wybranej specjalności oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej oraz różnych sytuacjach życiowych. Absolwent posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury i cywilizacji hiszpańskiego obszaru językowego, a także dydaktyki języka hiszpańskiego (specjalność nauczycielska) i tłumaczenia (specjalność przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe). Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka hiszpańskiego na poziomie biegłości C1+ (według ESOKJ Rady Europy) oraz posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2+. Absolwent zna reguły funkcjonowania tekstów w środowisku cyfrowym, umie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz pracy zespołu naukowego. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i zawodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku filologia hiszpańska jest przygotowany do pracy:

 • jako nauczyciel języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych (specjalność nauczycielska);
 • jako tłumacz, proofreader lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i przedsiębiorstw, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego, a także w biurach tłumaczy i korporacjach międzynarodowych (specjalność przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe);
 • na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości hiszpańskiego obszaru kulturowego w rozmaitych instytucjach, np. instytucjach kulturalnych, oficynach wydawniczych, środkach masowego przekazu, tradycyjnych i internetowych (specjalność przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe).

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Kontakt
Kontakt z Komisją Rekrutacyjną
dr Marcin Sarna
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
ul. Podchorążych 2, pok. 461, tel. + 48 12 662-63-44
Kontakt (e-mail):
marcin.sarna@up.krakow.pl 
ifh.up.krakow.pl 

 

 

Archiwa